ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van jarno's puch shop bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door jarno's puch shop; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.
Toepasselijk recht
Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd